Wat is een baha'i?

baha'i

‘Abdu’l-Bahá in de Lincoln Park Zoo te Chicago, 3 mei 1912

Uit een brief van het Universele Huis van Gerechtigheid

Een bahá’í is iemand die …

— tracht een steeds beter begrip te verkrijgen van Bahá’u’lláh’s leringen – “de voortreffelijkste remedie tegen elke ziekte” — en deze toepast op de behoeften van de samenleving;

— zich inzet voor de welvaart van allen, erkent dat het welzijn van individuen berust op het welzijn van de samenleving als geheel;

— een loyale burger is die partijdigheid en de strijd om wereldse macht mijdt. En zich in plaats daarvan richt op het overstijgen van verschillen, het samenbrengen van gezichtspunten en het bevorderen van het gebruik van overleg voor het nemen van besluiten;

— de nadruk legt op kwaliteiten en houdingen – zoals betrouwbaarheid, samenwerking en verdraagzaamheid – die de bouwstenen vormen van een stabiele sociale orde;

— rationaliteit en wetenschap verdedigt als voorwaarde voor menselijke vooruitgang;

— een voorvechter is van tolerantie en begrip, en met de inherente eenheid van de mensheid altijd in gedachten iedereen ziet als een potentiële partner om mee samen te werken, en streeft naar het bevorderen van saamhorigheid, zelfs tussen groepen die van oudsher vijandig tegenover elkaar staan;

— zich ervan bewust is hoe de krachten van het materialisme om haar heen werkzaam zijn, en wiens ogen wijd open zijn voor de vele onrechtvaardigheden die in de wereld hardnekkig blijven bestaan, maar even duidelijk is over de scheppende kracht van eenheid en het vermogen van de mensheid tot onbaatzuchtigheid;

— de kracht ziet die ware religie bezit om harten te transformeren en wantrouwen te overwinnen, en zo, met vertrouwen in wat de toekomst brengt, zich inspant om de voorwaarden te scheppen waaronder vooruitgang kan plaatsvinden;

— die haar overtuigingen rijkelijk deelt met anderen, met respect voor de gewetensvrijheid van iedere ziel, en niemand de eigen normen oplegt. En weliswaar niet wil pretenderen alle antwoorden te hebben ontdekt, maar duidelijk is over wat zij heeft geleerd en wat zij nog moet leren;

— onberoerd door tegenslagen vooruit probeert te komen op het afwisselende ritme van actie en reflectie.

*

Bron — Brief van het Universele Huis van Gerechtigheid aan de conferentie van de Continentale Colleges van Raadgevers, gedateerd 30 december 2021

Bekijk ook: Het Geloof van Bahá’u’lláh en Enkele Bahá’í Principes

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht, Nederlandse geschiedenis of Bahá’í visie