'ABDU'L-BAHA OVER RELIGIE

Bahai Religie

Er zijn vele fonteinen, maar de bron is één.

… als één fenomeen

— Er zijn vele religies, maar de werkelijkheid van religie is één. De dagen zijn talrijk maar de zon is één. Er zijn vele fonteinen, maar de bron is één. Er zijn vele takken, maar de boom is één. [PUP]

… als bron van eenheid
— Religie moet de oorzaak van eenheid zijn. [PUP]

— Bahá’u’lláh zei dat God religie heeft gezonden met het doel om vriendschap onder de mensen te vestigen en niet om naijver en onenigheid te veroorzaken, want alle religie is gegrondvest in mensenliefde. [PUP]

… als vorm van wetenschap

— Religie moet in overeenstemming zijn met wetenschap en rede; anders is zij bijgeloof. God heeft de mens geschapen opdat die de werkelijkheid van bestaan kan waarnemen en haar met verstand en rede begiftigd om de waarheid te ontdekken. Daarom moeten wetenschappelijke kennis en religieus geloof in overeenstemming zijn met dit goddelijke vermogen in de mens. [PUP]

… als iets anders dan politiek

— Religie heeft betrekking op zaken van het hart, de geest en de moraal. Politiek houdt zich bezig met de stoffelijke zaken van het leven. Religieuze leraren dienen het rijk der politiek niet binnen te gaan; zij dienen zich bezig te houden met de geestelijke opvoeding van mensen; zij dienen steeds goede raad te geven en zowel God als de mensheid te dienen; zij moeten trachten geestelijke verlangens te doen ontwaken, en de kennis en het begrip van de mensheid te vergroten, de moraal te verbeteren, en de liefde voor rechtvaardigheid te laten toenemen. [PT]

… als fundament voor het leven

— De ware band van eerlijkheid is religieus van aard, want religie heeft betrekking op de eenheid der mensheid. Religie dient de wereld der moraal. Religie zuivert de harten. Religie zet de mens aan tot prijzenswaardige daden. Religie wordt de oorzaak van liefde in het menselijk hart, want religie is een goddelijk fundament, het fundament voor het leven. [PUP]

… als geneesmiddel

— Religie en goddelijke leringen zijn gelijk een geneesmiddel. Een medicijn moet een staat van gezondheid tot stand brengen. Als het ziekte veroorzaakt is het verstandiger en beter om geen geneesmiddel te hebben. [PUP]

… als tegendeel van imitatie

— Imitatie vernietigt het fundament van religie, dooft de geest van de wereld der mensen, verandert hemelse verlichting in duisternis, en onthoudt de mens de kennis van God. Zij is de oorzaak van de overwinning van materialisme en ontrouw op religie; zij is de ontkenning van God en de wet van openbaring; zij keurt profeetschap af en verwerpt het Koninkrijk Gods. [PUP]

… als het licht van de wereld

— Religie is het licht van de wereld. Als zij, door menselijke onkunde en onwetendheid, verwordt tot de oorzaak van duisternis, zou het beter zijn haar weg te laten. [PUP]

… als onderricht van God Zelf

— Religie is bovendien geen serie aannames of verzameling gebruiken; religie is het onderricht van God Zelf, leringen die het ware leven der mensheid vormen, die het verstand vullen met verheven gedachten, het karakter verfijnen, en de grondslag leggen voor de eeuwigdurende eer van de mens. [SWAB]

… als bolwerk
— Tot de leringen van Bahá’u’lláh behoort dat religie een machtig bolwerk is. Als het bouwwerk van religie schudt en beeft, zullen onrust en chaos het gevolg zijn en zal de orde der dingen volledig worden ontwricht. [SWAB]

— De ideale beveiliging, namelijk de religie van God, voorkomt zowel de openlijke als de verhulde misdaad, voedt de mens op, brengt moraal bij, en zet aan tot het verkrijgen van deugden. [SWAB]

… als resultaat van onderzoek

— Beschouw wat de mens onderscheidt van alle geschapen wezens en haar tot een uniek schepsel maakt. Is dat niet haar denkvermogen, haar verstand? Zal zij daarvan geen gebruik maken in de studie van religie? Ik zeg u: weeg zorgvuldig alles wat u als religie wordt aangeboden in de weegschaal van wetenschap en rede. Wanneer het deze test doorstaat aanvaardt het dan, want het is de waarheid! [PT]

… als het werk van Profeten

— De onafhankelijke Profeten zijn elk de Auteur van een goddelijke religie en de Stichter van een nieuwe Beschikking. Met Hun komst wordt de wereld gehuld in een nieuw kleed, wordt er een nieuwe religie gesticht, en een nieuw Boek geopenbaard. Deze Profeten verwerven de uitstortende genade van de goddelijke Werkelijkheid zonder tussenpersoon. [SAQ]

 

Bronnen — PUP - Promulgation of Universal Peace; PT - Paris Talks; SAQ - Some Answered Questions; SWAB - Selection from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá

Bekijk naast Religie ook: God en Geloof & Rede

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie