De Mens

Bahai de Mens

Kinderklas in Thyolo, Malawi

Uit een toespraak van ‘Abdu’l-Bahá

U behoort tot de wereld van zuiverheid en bent niet tevreden met het leven van een dier, uw dagen doorbrengend met eten, drinken en slapen. U bent waarlijk mens! Uw gedachten en ambities zijn gericht op het verwerven van menselijke volmaaktheden. U leeft om goed te doen en anderen gelukkig te maken. Uw grootste verlangen is het troosten van hen die treuren, het sterken van de zwakken, en een bron van hoop te zijn voor de radelozen. Dag en nacht staan uw gedachten gericht op het Koninkrijk en is uw hart vervuld van de Liefde Gods.

Daarom zijn tegenstand, afkeer en haat u vreemd, want elk levend wezen is u lief, en u zoekt in ieder het goede.

Dit zijn volmaakte menselijke gevoelens en deugden. Als een mens hiervan niets bezit, dan zou die beter niet kunnen bestaan. Wanneer een lamp geen licht meer geeft, kan zij beter worden weggedaan. En als een boom geen vrucht meer draagt, kan die beter worden geveld, want zij belast alleen maar de grond.

Waarlijk, het is voor een mens duizendmaal beter te sterven dan zonder deugden voort te leven.

Wij hebben ogen om te zien, maar als wij die niet gebruiken, wat voor nut hebben zij dan voor ons? Wij hebben oren om mee te horen, maar wat helpen die ons als wij doof zijn?

Wij hebben een tong om God mee te loven en de goede tijding te verkondigen, maar als wij met stomheid zijn geslagen hoe nutteloos is die dan!

De Al-liefderijke God heeft de mens geschapen om het Goddelijke Licht te verspreiden en de wereld te verlichten met zijn woorden, daden en leven. Als hij zonder deugd is, verwordt hij tot louter een dier, en een redeloos dier is een verachtelijk iets.

De Hemelse Vader schonk de mens de onschatbare gave van verstand, opdat hij een geestelijk licht kan worden dat het duister van materialisme doorbreekt en waarheid en goedheid in de wereld brengt. Als u de leringen van Bahá'u'lláh oprecht naleeft, dan wordt u zeker het licht van de wereld, de ziel in het lichaam van de wereld, de troost en steun voor de mensheid, en de bron van heil voor het gehele universum. Span u daarom met hart en ziel in om de voorschriften van de Gezegende Volmaaktheid te volgen en wees ervan verzekerd dat, wanneer u er in slaagt het leven te leven op de wijze zoals Hij voor u heeft aangegeven, Eeuwig Leven en een voortdurende vreugde in het Hemelse Koninkrijk uw deel zullen zijn, en hemelse steun u zal worden gezonden om u alle dagen te sterken.

Vanuit het diepst van mijn hart bid ik, dat een ieder van u deze volmaakte vreugde zal verkrijgen!

 

Bron — Toespraken van ‘Abdu’l-Bahá in Parijs - Den Haag 1984

Bekijk naast De Mens ook: Deugden-spel en Enkele Bahá’í Principes

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie