Vandaag ben ik extra ...

Druk eenmaal per dag op de startknop en besteed dan extra aandacht aan de deugd van de dag.

Stout

Eerlijk

Rechtvaardig

Hoffelijk

Liefdevol

Betrouwbaar

Oprecht

Vriendelijk

Vrijgevig

Dankbaar

Nieuwsgierig

Geduldig

Onthecht

Standvastig

Moedig

Hoopvol

Verfijnd

Vergevingsgezind

Creatief

Waarom deugden?

Eerlijkheid, deugdzaamheid, wijsheid en een godvruchtig karakter dragen bij tot de verheffing van de mens, terwijl oneerlijkheid, misleiding, onwetendheid en huichelarij leiden tot zijn vernedering. Bij Mijn leven! De mens onderscheidt zich niet door versierselen of rijkdom, doch eerder door godvruchtig gedrag en waar begrip. [TB]

Een goed karakter is, waarlijk, de beste mantel van God voor de mensen. Daarmee siert Hij de tempels van Zijn geliefden. Bij Mijn leven! Het licht van een goed karakter overtreft het licht van de zon en de straling ervan. Al wie dat bereikt wordt als een juweel onder de mensen beschouwd. De glorie en de verheffing van de wereld zijn daar volkomen van afhankelijk. Een uitnemend karakter is een middel waardoor mensen naar het Rechte Pad worden geleid en naar de Grote Aankondiging worden gebracht. Wel gaat het hem die gesierd wordt met de heilige eigenschappen en het karakter van de Schare in den hoge. [TB]

Eerlijk

Waarheidsliefde is de basis van alle menselijke deugden. Zonder waarheidsliefde zijn vooruitgang en succes in alle werelden van God voor een ziel onmogelijk. [ADJ]

Rechtvaardigheid

Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid. [HW]

En als uw ogen gericht staan op rechtvaardigheid, kies dan voor uw naaste dat wat u voor uzelf kiest. [ESW]

Hoffelijk

O volk van God! Ik spoor u aan hoffelijkheid in acht te nemen, want boven alles is zij de koningin der deugden. Wel gaat het hem die verlicht is met het licht van hoffelijkheid en getooid met het kleed van rechtschapenheid. [TB]

Liefdevol

Liefdadigheid is in Gods ogen welgevallig en prijzenswaardig, en wordt beschouwd als de prins onder de voortreffelijke daden. […] Gezegend is hij die zijn broeder boven zichzelf verkiest; zo iemand wordt waarlijk, krachtens de Wil van God, de Alwetende, de Alwijze, gerekend tot het volk van Bahá dat in de Karmozijnrode Ark woont. [TB]

Betrouwbaar

Betrouwbaarheid is de meest verheven poort die leidt naar de rust en veiligheid der mensen. Waarlijk, de stabiliteit van iedere zaak is daarvan afhankelijk geweest en is dat nog. [TB]

Sier uw hoofd met de krans van betrouwbaarheid en loyaliteit, uw hart met de tooi van de vreze Gods, uw tong met absolute waarheidsliefde, en uw lichaam met het kleed van hoffelijkheid. Dit zijn in waarheid passende versierselen voor de menselijke tempel, zo u behoort tot hen die nadenken. [KA]

Oprecht

Sier uw tong, O mensen, met oprechtheid en tooi uw ziel met het kleinood van eerlijkheid. [GWB]

Vriendelijk

Ontsteek zoveel mogelijk in iedere bijeenkomst een kaars van liefde en verblijd en bemoedig ieder hart met tederheid. Draag zorg voor de vreemdeling als voor één van de uwen, betoon onbekenden dezelfde liefdevolle vriendelijkheid als aan uw trouwe vrienden. Mocht iemand met u willen strijden, tracht vrienden te worden. [SWAB]

Vrijgevig

Wees vrijgevig in uw dagen van overvloed en geduldig in het uur van verlies. Tegenspoed wordt gevolgd door succes en vreugde volgt op smart. [TB]

Dankbaar

Wees gelukkig en tevreden en sta op om God te danken, opdat het betuigen van dank moge leiden tot de toename van genade. [TAB]

Nieuwsgierig

Kennis geeft vleugels aan ’s mensen bestaan en is gelijk een ladder waarlangs men omhoog klimt. Allen zijn verplicht kennis te vergaren, maar slechts van die wetenschappen die de mensen op aarde ten goede komen en niet van die wetenschappen die beginnen met woorden en eindigen met woorden. [TB]

Geduldig

Het betaamt een ieder die zijn gelaat heeft gekeerd naar de Verhevenste Horizon het koord van geduld krachtig vast te houden, en zijn vertrouwen te stellen in God, de Helper in nood, de Onbeperkte. [TB]

De verbetering van de wereld was steeds het enige doel van deze Verguisde. Hiervan getuigt ieder mens met oordeelsvermogen, bewustzijn, inzicht en begrip. Terwijl Hij geteisterd werd door beproevingen, hield Hij vast aan het koord van geduld en standvastigheid, en was Hij tevreden met de dingen die Hem zijn overkomen door toedoen van Zijn vijanden. [ESW]

Onthecht

Gezegend de mens die zich aan alles buiten Mij heeft onthecht, opgestegen is naar de sfeer van Mijn liefde, die toegang heeft verkregen tot Mijn Koninkrijk, Mijn rijken van heerlijkheid heeft aanschouwd, diep gedronken heeft van de levende wateren van Mijn milddadigheid en zijn dorst heeft gelest uit de hemelse rivier van Mijn liefderijke voorzienigheid, zich met Mijn Zaak bekend heeft gemaakt, datgene heeft begrepen wat Ik in de schatkamer van Mijn Woorden heb verborgen, en die vanuit de horizon van goddelijke kennis heeft gestraald, bezig Mij te loven en te verheerlijken. Waarlijk, hij hoort bij Mij. Op hem rust Mijn barmhartigheid, Mijn goedertierenheid, Mijn milddadigheid, Mijn heerlijkheid. [TB]

Standvastig

Hoogst verheven zal uw rang zijn, indien gij standvastig blijft in de Zaak van uw Heer. [GWB]

O Mensenzoon! Voor alles is een teken. Het teken van liefde is standvastigheid onder Mijn gebod en geduld onder Mijn beproevingen. [HW]

Moedig

Zou de mens de grootsheid van zijn rang en de verhevenheid van zijn bestemming naar waarde schatten dan zou hij niets anders aan de dag leggen dan een uitnemend karakter, zuivere daden en betamelijk en prijzenswaardig gedrag. Als de geleerden en wijzen van goede wil de mensen leiding zouden geven, dan zou de gehele aarde als één land worden beschouwd. Dit is waarlijk de ontwijfelbare waarheid. Deze dienaar doet een beroep op iedere ijverige en stoutmoedige ziel om zich tot het uiterste in te spannen en op te staan om de omstandigheden in alle gebieden te verbeteren en de doden tot leven te wekken met de levende wateren van wijsheid en woorden krachtens de liefde die hij koestert voor God, de Ene, de Weergaloze, de Almachtige, de Weldadige. [TB]

Hoopvol

Wees altijd hoopvol, want giften van God zullen nooit ophouden de mens toe te stromen. [SWAB]

Verfijnd

Maakt u die gewoontes eigen die het meest met verfijning in overeenstemming zijn. Hij ziet waarlijk graag dat gij de manieren hebt van de bewoners van het Paradijs in Zijn machtige en verhevenste Koninkrijk. Houdt onder alle omstandigheden vast aan verfijning, opdat uw ogen niet hoeven te aanschouwen wat voor uzelf en voor de bewoners van het Paradijs weerzinwekkend is. [KA]

Vergevingsgezind

O, Mijn broeder! Wanneer een waar zoeker besluit zijn voet te zetten op de weg van onderzoek die leidt naar de kennis van de Aloude der Dagen, dan moet hij […] voor anderen niet wensen wat hij niet voor zichzelf wenst, noch beloven wat hij niet nakomt. Met zijn gehele hart moet de zoeker de omgang met boosdoeners vermijden en bidden voor de vergeving van hun zonden. Hij moet de zondaar vergiffenis schenken en nimmer diens lage staat verachten, want niemand weet hoe hij zelf zal eindigen. Hoe vaak bereikt een zondaar in zijn stervensuur de kern van geloof en nam hij, volop drinkend van de onsterfelijke drank, zijn vlucht naar de Schare in den hoge. En hoe vaak is een godvruchtig gelovige in het uur van het opstijgen van zijn ziel dermate veranderd, dat hij in het diepste vuur viel! [GWB]

Creatief

Bij het begin van ieder streven moet men naar het doel ervan kijken. Laat kinderen ervoor kiezen uit alle kunsten en wetenschappen díe te bestuderen die de mens tot voordeel strekken, zijn vooruitgang verzekeren en zijn rang verheffen. [TB]

Stout

... Veel plezier en tot morgen!

Bahai deugden - ‘Abdu’l-Bahá

Shoghi Effendi noemt ‘Abdu’l-Bahá: Het volmaakte Voorbeeld van Zijn leringen, ... de belichaming van ieder Bahá’í ideaal, de personificatie van elke Bahá’í deugd. (foto: ‘Abdu’l-Bahá heeft zojuist snoepjes uitgedeeld, Haifa c.1920)

Bronnen deugden — ADJ - Shoghi Effendi, The Advent of Divine Justice; ESW - Bahá’u’lláh, Epistle to the Son of the Wolf; GWB - Bahá’u’lláh, Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh; HW - Bahá’u’lláh, The Hidden Words; KA - Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Aqdas: The Most Holy Book; SWAB - ‘Abdu’l-Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá; TAB - ‘Abdu’l-Bahá, Tablets of ‘Abdu’l-Bahá; TB - Bahá’u’lláh, Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after The Kitáb-i-Aqdas.

Bekijk naast Deugden-spel ook: Vriendelijkheid en Rechtvaardigheid

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie