Onderwijs en scholing terwille van de Samenleving

Bahai Onderwijs

Onderwijs voor jongens én meisjes

Bijdrage van de Bahá’í International Community aan de 55-ste sessie van de UN Commission on the Status of Women in 2011

Dat het onderwijs en de opleiding van vrouwen en meisjes van cruciaal belang is voor het welzijn en de ontwikkeling van gemeenschappen en naties, is definitief vastgesteld. De voordelen van een dergelijke educatie werden van oudsher verwoord in termen van economische groei, maar materieel welzijn is slechts een van de vele voorwaarden die van invloed zijn op de deelname van vrouwen en meisjes aan de vormgeving van de samenleving. Om een ​​zinvolle en duurzame toename van deze participatie te bereiken, is een meer fundamentele dialoog nodig over de aard van ontwikkeling, ‘moderniteit’ en de organisatie van kennis-voortbrengende activiteiten.

De mens is niet slechts een economisch en sociaal wezen, maar ook een spiritueel wezen met een vrije wil en een geweten dat het in staat stelt te zoeken naar zingeving en waarheid. Zonder de vrijheid om deze fundamenteel menselijke zoektocht te ondernemen, zijn noch waardigheid, noch rechtvaardigheid en ontwikkeling - in hun volle betekenis - mogelijk […]

De verdeling van de wereld in producenten en gebruikers van kennis is een tekortkoming van de huidige wereldorde — eentje met vergaande gevolgen voor de kwaliteit en legitimiteit van onderwijs, wetenschap en techniek, als ook voor bestuur en politiek. Als de meeste mensen nog steeds worden gezien als gebruikers van elders ontwikkelde technologie, dan is het onwaarschijnlijk dat een duurzame en zinvolle ontwikkeling wortel zal schieten. Als toegang tot kennis het recht van ieder mens is, dan is deelname aan haar verwerving, toepassing en verspreiding een verantwoordelijkheid waartoe ieder individu in staat gesteld moet worden om die te dragen. Het hervormen van de huidige stroom van kennis — van ‘Noord’ naar ‘Zuid’; van stad naar platteland; van man naar vrouw — zal de ontwikkeling bevrijden van kleingeestige opvattingen van ‘modernisering’. […]

 

Bron — bahai.orgEducation and training for the Betterment of Society (2018)

Bekijk naast Onderwijs ook: Mensenrechten en Wetenschap

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie