Universele Vrede

Universele Vrede

Ossip Zadkine: De Verwoeste Stad (1953)

Uit een verklaring van de Bahá’í International Community over universele vrede

Universele vrede — De leringen van Bahá’u’lláh zijn veelomvattend en betreffen thema’s als de aard en het doel van openbaring, de inherente waardigheid van de mens, het aankweken van geestelijke kwaliteiten, en de interacties van de mens met de wereld der natuur. De Bahá’í-geschriften bevatten daarnaast talrijke verwijzingen naar universele vrede — “het hoogste doel der mensheid” — als ook uiteenzettingen van de sociale principes die met het bereiken en bewaren van deze vrede zijn verbonden.

Tot deze grondbeginselen behoren het onafhankelijk onderzoek naar de waarheid; de eenheid der mensheid, de spil van het Bahá’í-geloof; het afschaffen van alle vormen van vooringenomenheid; de harmonie die moet bestaan tussen religie en wetenschap; de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de twee vleugels waarmee de mensheid kan op wieken; de invoering van verplicht seculier onderwijs; het aannemen van een wereld-hulptaal; het opheffen van de extremen van armoede en rijkdom; de instelling van een wereld tribunaal voor het beslechten van geschillen tussen landen; en het bevestigen van rechtvaardigheid als het leidende beginsel in alle menselijke aangelegenheden. Bahá’ís zien deze principes niet als louter uitingen van vage idealen, maar als zaken die van direct praktisch belang zijn voor zowel het individu als gemeenschappen en instellingen.

In 1985 publiceerde het Universele Huis van Gerechtigheid een brief aan de mensheid over het onderwerp universele vrede, getiteld: De Belofte van Wereldvrede. Het gaf daarin de redenen voor het vertrouwen dat de internationale Bahá’í-gemeenschap heeft in de komst van internationale vrede als volgend stadium in de evolutie van de samenleving. Het schreef:

“De Grote Vrede waarnaar het hart van mensen van goede wil door de eeuwen heen is uitgegaan, waarvan zieners en dichters ontelbare generaties lang in visioenen hebben getuigd en die door de heilige geschriften van de mensheid keer op keer werd beloofd, is nu ten langen leste binnen het bereik der naties gekomen. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor iedereen mogelijk de gehele planeet, met al haar volkeren in hun eindeloze verscheidenheid, in één perspectief te overzien. Wereldvrede is niet alleen mogelijk, maar zelfs onvermijdelijk.”

 

Bron — bahai.orgUniversal Peace (2018)

Bekijk naast Universele Vrede ook: Mensenrechten en Politiek

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie