Consultatie

Consultatie

Vaak is het doel eenvoudigweg een gedachtenwisseling ...

In de woorden van Bahá’u’lláh

— Overleg schenkt een groter bewustzijn en verandert vermoeden in zekerheid. Het is een stralend licht dat, in een duistere wereld, de weg wijst en leidt. Voor alles zal er steeds een punt van perfectie en volwassenheid bestaan. De volwassenheid van de gave van begrip wordt duidelijk door overleg.

— De hemel van goddelijke wijsheid wordt verlicht door de twee hemellichten van beraadslaging en mededogen. Overleg met elkaar in alle aangelegenheden, want consultatie is de lamp van leiding die de weg wijst, en de schenker van begrip.

— Zeg: niemand kan zijn ware rang bereiken anders dan door zijn rechtvaardigheid. Geen enkele macht kan bestaan, anders dan door eenheid. Welzijn en voorspoed kunnen niet anders worden bereikt dan door middel van overleg.

In de woorden van ‘Abdu’l-Bahá

— De kwestie van consultatie is van het grootste belang en is een van de krachtigste instrumenten voor de rust en het welzijn der mensen. Wanneer bijvoorbeeld een gelovige twijfels heeft over zijn zaken, of wanneer hij een project of handel wil beginnen, moeten de vrienden bij elkaar komen en een oplossing voor hem bedenken. Hij, op zijn beurt, dient dienovereenkomstig te handelen. Zo ook bij grotere aangelegenheden; wanneer er zich een probleem of moeilijkheid voordoet, moeten de wijzen bijeenkomen, overleggen en een oplossing bedenken. Zij moeten dan vertrouwen op de ene ware God en zich overgeven aan Zijn Voorzienigheid, op welke manier die ook mag worden onthuld, want goddelijke bevestiging zal ongetwijfeld te hulp komen. Overleg is daarom een van de uitdrukkelijke raadgevingen van de Heer der mensheid.

— Het doel van overleg is aan te tonen dat de zienswijze van verschillende personen beslist te verkiezen valt boven die van één enkele persoon, net zo als de kracht van een aantal mensen groter is dan de kracht van één mens. Aldus is overleg aanvaardbaar in de tegenwoordigheid van de Almachtige en opgelegd aan de gelovigen, opdat zij het eens zijn over alledaagse en persoonlijke zaken, als ook over zaken die algemeen van aard en universeel zijn.
Als een man bijvoorbeeld een taak moet volbrengen, moet hij overleggen met enkele van zijn broeders; dat wat passend is zal natuurlijk worden onderzocht en voor zijn ogen worden onthuld en de waarheid zal hem duidelijk worden. Zo ook op een hoger niveau; als de mensen in een dorp elkaar raadplegen over hun zaken, zal de juiste oplossing zeker worden onthuld. Op die manier moeten ook de leden van verschillende beroepsgroepen, zoals die in de industrie, met elkaar overleggen, en zij die in de handel werkzaam zijn moeten op vergelijkbare wijze over zakelijke aangelegenheden overleggen. Kortom, consultatie is wenselijk en gepast in alle dingen en voor alle kwesties.

In de woorden van Shoghi Effendi

— Laten we ook in gedachten houden dat de kern van de Zaak van God niet dictatoriaal gezag is, maar nederige kameraadschap, niet willekeurige macht, maar de geest van eerlijk en liefdevol overleg.  Niets minder dan de geest van een waar bahá’í kan ooit hopen de beginselen van barmhartigheid en gerechtigheid, van vrijheid en onderwerping, van de heiligheid van het recht van het individu en van zelfovergave, van waakzaamheid, discretie en voorzichtigheid enerzijds, te verzoenen met  kameraadschap, openhartigheid en moed anderzijds.

In de woorden van het Universele Huis van Gerechtigheid 

— Bahá’í-overleg dient met de grootste liefde, oprechtheid en eenheid te worden gevoerd. Haar deelnemers moeten samenkomen in een gebedsvolle houding, hulp zoekend bij het Rijk van Glorie, hun gedachten vrijelijk uiten, alle gehechtheid aan hun individuele opvattingen opgeven en een rechtvaardige en zorgvuldige aandacht schenken aan de opvattingen van anderen, in een poging om consensus te bereiken. ‘Abdu’l-Bahá adviseert ons dat als er tijdens de besluitvorming wordt vastgesteld dat de discussie te lang voort duurt of aanleiding geeft tot een twistgesprek het overleg moet worden uitgesteld en worden hervat op een gunstiger moment. Vertrouw erop dat, als u een bahá’í-consultatie begint tussen families of in kleine groepen, uw oprechte inspanningen om u aan deze principes te houden, u door de kracht van het Verbond en met Goddelijke bijstand in staat zult zijn om een grote meerderheid van de problemen die op uw pad komen op te lossen. Natuurlijk moet niet vergeten worden dat het doel van overleg niet altijd het bereiken van een bepaalde of definitieve beslissing hoeft te zijn. Vaak is het doel eenvoudigweg een gedachtenwisseling om een bepaalde zaak te helpen verduidelijken en een eenheid van visie tot stand te brengen.

 

Bron — bahai.orgConsultation; a compilation of quotations from Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi, and the Universal House of Justice on the subject of Consultation. (2018)

Bekijk naast Consultatie ook: Rechtvaardigheid en Politiek

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie