Het banen van een pad naar raciale rechtvaardigheid

Raciale rechtvaardigheid

Raciale rechtvaardigheid

Een boodschap van de bahá’ís van de Verenigde Staten, 19 juni 2020:

1 - De bahá’ís van de Verenigde Staten sluiten zich aan bij onze medeburgers in oprecht verdriet om de dood van George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery en zovele anderen van wie het leven plotseling werd beëindigd door verschrikkelijke daden van geweld. Deze hartverscheurende gewelddadigheden tegen medemensen, louter vanwege de kleur van hun huid, hebben de wanhoop vergroot die veroorzaakt wordt door een pandemie, waarvan de gevolgen voor de gezondheid en het levensonderhoud van gekleurde mensen onevenredig ernstig zijn. Dit is gebeurd tegen de achtergrond van een al lang bestaand racistisch onrecht in vrijwel elk aspect van het Amerikaanse leven. Het is duidelijk dat raciaal vooroordeel het meest essentiële en uitdagende probleem is waar wij als land mee te maken hebben.

2 - Toch zijn er, temidden van deze tragedies, ook tekenen van hoop. Talloze burgers zijn opgestaan om de waarheid te verkondigen dat wij één natie zijn, en om specifieke actie te eisen om de alomtegenwoordige ongelijkheden aan te pakken die onze samenleving al te lang hebben gevormd. Wij hebben ons herinnerd wie wij als volk willen zijn en zijn vastbesloten om ten goede te veranderen. Dit moment vraagt van ons een hernieuwde toewijding om het ideaal van E Pluribus Unum, uit velen één, te realiseren — bij uitstek het ideaal waarop Amerika werd gegrondvest.

3 - Het scheppen van een rechtvaardige samenleving begint met de erkenning van de fundamentele waarheid dat de mensheid één is. Maar het is niet genoeg om dit eenvoudigweg in ons hart te geloven. Het schept de morele noodzaak om te handelen en om alle aspecten van ons persoonlijke, sociale en institutionele leven te bekijken door de lens van rechtvaardigheid. Het houdt een herschikking van onze samenleving in die grondiger is dan alles wat we tot nu toe hebben bereikt. En het vereist de deelname van Amerikanen van elk ras en elke achtergrond, want het is alleen door zo’n inclusieve deelname dat nieuwe morele en sociale richtingen kunnen ontstaan.

4 - Wat de onmiddellijke resultaten van de huidige demonstraties ook mogen zijn, de uitbanning van racisme zal een aanhoudende en gezamenlijke inspanning vergen. Het is één ding om te protesteren tegen bepaalde vormen van onrecht. Het is een veel grotere uitdaging om een nieuw stelsel van rechtvaardigheid te creëren. Onze inspanningen kunnen alleen slagen als we leren relaties met elkaar op te bouwen op basis van oprechte vriendschap, respect en vertrouwen, die op hun beurt pijlers worden voor de activiteiten van onze instellingen en gemeenschappen.

5 - Het is essentieel voor ons om de handen ineen te slaan in een proces om te leren hoe we modellen kunnen creëren van wat we willen zien in elke dimensie van het Amerikaanse leven, terwijl we leren het principe van eenheid toe te passen door praktische betrokkenheid en ervaring. Daartoe bieden wij de volgende gedachten aan.

6 - Een essentieel onderdeel van dit proces zal een eerlijk en oprecht debat zijn over de huidige omstandigheden en hun oorzaken, en in het bijzonder het begrijpen van de diepgewortelde ideeën van anti-Zwartheid die onze samenleving doordringen. We moeten het vermogen ontwikkelen om werkelijk de stemmen te horen en te erkennen van hen die rechtstreeks hebben geleden onder de gevolgen van racisme. Dit vermogen moet tot uitdrukking komen in onze scholen, media en andere openbare arena’s, en ook in ons werk en persoonlijke relaties. Het mag niet eindigen met woorden, maar moet leiden tot zinvolle, constructieve actie.

7 - Er zijn al belangrijke inspanningen gaande om te leren hoe er modellen van eenheid kunnen worden gecreëerd in buurten en gemeenschappen in het hele land. Bahá’ís zijn al jarenlang betrokken bij dergelijke inspanningen. Het doel is niet eenheid in gelijkheid — het is eenheid in verscheidenheid. Het is de erkenning dat iedereen in dit land een rol speelt bij het bijdragen aan de verbetering van de samenleving, en dat echte welvaart, materieel en spiritueel, voor ons allemaal beschikbaar zal zijn naarmate wij aan deze norm voldoen. We dienen serieus te ontdekken wat er wordt gedaan, wat echt helpt om het verschil te maken en waarom. We moeten die kennis in het hele land delen als een middel om het werk van anderen te inspireren en te steunen. Als we dit doen, bevinden we ons al snel midden in een massale overgang naar raciale rechtvaardigheid.

8 - Religie, een voortdurende bron van inzicht in menselijk streven en handelen, speelt een sleutelrol in dit proces. Alle geloofsgemeenschappen erkennen dat wij in wezen spirituele wezens zijn. Zij verkondigen alle een versie van de ‘Gouden Regel’ - om van anderen te houden gelijk onszelf. Neem bijvoorbeeld de volgende passage uit de Bahá’í-geschriften waarin God de mensheid aanspreekt:

Weet u niet waarom Wij u allen uit hetzelfde stof hebben geschapen? Opdat niemand zich boven de ander zal verheffen. Overdenk te allen tijde in uw hart hoe u bent geschapen. Aangezien Wij u allen uit één substantie hebben geschapen, is het uw plicht om gelijk één ziel te zijn, met dezelfde voeten te lopen, met dezelfde mond te eten en in hetzelfde land te wonen, zodat vanuit uw diepste wezen, door uw daden en handelen, de tekenen van eenheid en de essentie van onthechting kunnen worden gemanifesteerd.

9 - Begrijpen en er vast van overtuigd zijn dat wij allen kinderen van God zijn, geeft ons toegang tot enorme spirituele bronnen, motiveert ons om verder te kijken dan onszelf en om gestaag en opofferend te werken, ondanks alle obstakels. Het helpt ervoor te zorgen dat het proces overeenkomt met het doel om gemeenschappen te creëren die worden gekenmerkt door rechtvaardigheid. Het geeft ons het vertrouwen, de kracht en de creativiteit om ons eigen hart te transformeren, terwijl we tevens werken aan de transformatie van de samenleving.

10 - Wij geloven dat de beproevingen die nu een groot deel van de wereld omvatten de symptomen zijn van het feit dat de mensheid haar essentiële eenheid niet begrijpt en omarmt. De onderling samenhangende bedreigingen van klimaatverandering, gender-discriminatie, extreme rijkdom en armoede, oneerlijke verdeling van hulpbronnen en dergelijke komen allemaal voort uit deze tekortkoming en kunnen nooit worden opgelost als we ons niet bewust worden van onze afhankelijkheid van elkaar. De wereld is samengetrokken tot een buurt en het is belangrijk om te beseffen dat wat wij in Amerika doen niet alleen ons eigen land, maar de hele planeet beïnvloedt.

11 - Ook mogen wij nooit vergeten dat de rijkdom van onze diversiteit en onze fundamentele idealen van vrijheid en rechtvaardigheid de ogen van de wereld op ons doen richten. Zij zullen worden beïnvloed door wat wij in dit opzicht wel of niet bereiken. Het is niet overdreven om te zeggen dat de oorzaak van wereldvrede verband houdt met ons succes bij het oplossen van de kwestie van raciaal onrecht.

12 - De eenheid van de mensheid is het fundament van onze toekomst. De realisatie ervan is de onvermijdelijke volgende fase in ons leven op deze planeet. We zullen een wereldgemeenschap die is gebaseerd op concurrentie en conflict, en gedreven wordt door ongebreideld materialisme, vervangen door een samenleving die gesticht is op ons grotere potentieel voor samenwerking en wederkerigheid. Deze prestatie zal de universele volwassenwording der mensheid markeren. Hoe snel we dit bereiken en hoe gemakkelijk, hangt af van de toewijding die we tonen aan dit vitale principe.

13 - Wij zijn op een punt gekomen van grote publieke bewustwording en afwijzing van onrecht. Laten we deze kans niet missen. Zullen we ons inzetten voor het proces van het vormen van ‘een meer perfecte eenheid’? Zullen we ons laten leiden door ‘de betere engelen van onze natuur’ om de weg van wijsheid, moed en eenheid te kiezen? Zullen we ervoor kiezen om echt die ‘stad op een heuvel’ te worden om als inspiratie voor de hele mensheid te dienen? Laten wij dan de handen ineen slaan in onze inzet voor het pad van rechtvaardigheid. Samen kunnen we dit zeker bereiken.

14 - Bahá’u’lláh sprak: — Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten. — Moge dat licht elke dag helderder worden.

De Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van de Verenigde Staten.

 

Lees ook: Mensenrechten en Racisme

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht