BAHA'U'LLAH OVER RECHTVAARDIGHEID

Rechtvaardigheid

Zetel van het Universele Huis van Gerechtigheid

… als het meest geliefde

O Zoon van Geest! Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid. Keer u niet van haar af indien gij Mij begeert, en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u Mijn vertrouwen kan schenken. Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien en niet door de ogen van anderen, uit eigen kennis weten en niet door de kennis van uw naaste. Overweeg in uw hart hoe het u betaamt te zijn. Waarlijk, rechtvaardigheid is Mijn gave aan u en het teken van Mijn goedertierenheid. Houd dit voor ogen. [HW]

… als de kern van de Zaak

De kern van al wat Wij voor u hebben geopenbaard is rechtvaardigheid; is dat de mens zichzelf bevrijdt van ijdele waan en nabootsing; met het oog van eenheid Zijn glorieuze werk ontwaart, en zich in alles verdiept met een onderzoekende blik. [TB]

… als opdracht

Het past u onder alle omstandigheden uw blik te richten op rechtvaardigheid en eerlijkheid. […] Zij die rechtvaardig en eerlijk zijn in hun oordeel nemen een hoge plaats in en bezitten een verheven rang. [TB]

… als iets typisch menselijks

Betracht billijkheid in uw oordeel, gij mensen met een begrijpend hart! Hij die onrechtvaardig is in zijn oordeel, is verstoken van de kenmerken die de rang van de mens onderscheiden. [G]

… als loyaliteit

O Mensenzoon! Als uw ogen gericht staan op genade, verzaak dan de dingen die u ten goede komen en houd vast aan dat wat de mensheid ten goede zal komen. En als uw ogen gericht staan op rechtvaardigheid, kies dan voor uw naaste dat wat u voor uzelf kiest. [ESW]

… als bescherming

Rechtvaardigheid en billijkheid zijn de tweeling behoeders die over de mens waken. Vanuit hen worden zulke gezegende en duidelijke woorden geopenbaard dat die de oorzaak zijn van het welzijn der wereld en de bescherming der natiën. [ESW]

… als matigheid

Neem van deze wereld alleen naar de maat van uw behoefte, en doe afstand van dát wat die te buiten gaat. Neem bij al uw oordelen billijkheid in acht, en overschrijdt niet de grenzen van rechtvaardigheid, noch behoor tot hen die van haar pad dwalen. [SM]

… als gerechtigheid

Het bouwwerk van wereldstabiliteit en orde werd opgericht, en zal geschraagd blijven door de tweelingzuilen van beloning en straf.  […] Gerechtigheid heeft een machtige kracht tot haar beschikking. Dit is geen andere dan beloning en straf voor de daden der mensen. Door het vermogen van deze kracht wordt het tabernakel van orde over de gehele wereld gevestigd, en de kwaadwillenden ertoe gebracht om hun aard te beteugelen uit vrees voor straf. [TB]

… als bron van eenheid

Het licht der mensen is rechtvaardigheid. Doof het niet met de tegenwind van onderdrukking en tirannie. Het doel van rechtvaardigheid is het verschijnen van eenheid onder de mensen. De oceaan van goddelijke wijsheid zwelt aan binnen dit verheven woord, terwijl de boeken der wereld haar innerlijke betekenis niet kunnen bevatten. [TB]

*

 

Bronnen — HW - The Hidden Words; TB - Tablets of Bahá’u’lláh; KA - The Kitáb-i-Aqdas; G - Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh; ESW - Epistle to the Son of the Wolf; SM - Súriy-i-Mulúk; TU: - The Tabernacle of Unity.

Bekijk naast Rechtvaardigheid ook: Vreugde & Verdriet en Vriendelijkheid

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie