Baha'i Gebeden

Een keuze uit de gebeden geopenbaard door de Báb, Bahá’u’lláh en ‘Abdu’l-Bahá.

Zing, o Mijn dienaar, de verzen Gods die gij hebt ontvangen, gelijk aangeheven door hen die Hem nabij zijn, opdat de zoetheid van uw melodie uw ziel mag doen ontbranden en het hart van alle mensen mag aantrekken. De rondwarende engelen van de Almachtige zullen alom de geur verspreiden van de woorden van eenieder die in de stilte van zijn kamer de door God geopenbaarde verzen reciteert, en zij zullen het hart van ieder rechtvaardig mens sneller doen kloppen. Hoewel hij zich misschien eerst niet bewust zal zijn van deze uitwerking, zal de kracht van de hem geschonken genade vroeg of laat invloed uitoefenen op zijn ziel. Aldus zijn de geheimen van Gods Openbaring vastgesteld krachtens de wil van Hem die de Bron is van macht en wijsheid.

Bahá’u’lláh

Eenheid

O mijn God! O mijn God! Verenig de harten van Uw dienaren en openbaar hun Uw verheven plan. Mogen zij Uw geboden nakomen en bij Uw wet verblijven. Help hen, o God, in hun streven en schenk hun kracht U te dienen. O God, laat hen niet aan zichzelf over, maar leid hun schreden met het licht van Uw kennis en verblijd hun hart met Uw liefde. Waarlijk, Gij zijt hun Helper en hun Heer.

Bahá’u’lláh

Standvastigheid

O Heer, mijn God! Help Uw geliefden sterk te staan in Uw Geloof, Uw wegen te bewandelen en standvastig te zijn in Uw Zaak. Geef hun Uw genade om de aanvallen van zelfzucht en hartstocht te weerstaan en het licht van goddelijke leiding te volgen. Gij zijt de Krachtige, de Genadige, de Bij-zich-bestaande, de Schenker, de Meedogende, de Almachtige, de Almilddadige.

‘Abdu’l-Bahá

Avond

O mijn God, mijn Meester, Doel van mijn verlangen! Deze dienaar van U zoekt de slaap in de beschutting van Uw erbarmen en de rust onder het baldakijn van Uw genade, smekend om Uw zorg en Uw bescherming. Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw oog dat niet slaapt, mijn ogen te behoeden iets anders te zien dan U. Sterk dan hun blik, opdat zij Uw tekenen mogen waarnemen en de horizon Uwer Openbaring mogen aanschouwen. Gij zijt Degeen voor Wiens openbaringen van almacht de kern van macht beeft. Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Albeheerser, de Absolute.

Bahá’u’lláh

Jongeren

O Heer! Laat deze jongere stralen en verleen dit arme schepsel Uw milddadigheid. Schenk hem kennis, doe zijn krachten toenemen bij het aanbreken van iedere nieuwe dag en neem hem in bescherming en waak over hem, dat hij verlost moge worden van dwaling, zich moge wijden aan het dienen van Uw Zaak, de eigenzinnigen tot gids moge zijn, de ongelukkigen leiden, de gevangenen bevrijden en de achtelozen wekken, opdat allen gezegend mogen worden met het U loven en gedenken. Gij zijt de Machtige en de Krachtige.

‘Abdu’l-Bahá

Kinderen

O God, leid mij, bescherm mij, maak mij een stralende lamp en een schitterende ster. Gij zijt de Machtige en de Krachtige.

‘Abdu’l-Bahá

Bescherming

O God, mijn God! Bescherm Uw vertrouwde dienaren tegen het kwaad van zelfzucht en begeerte; behoed hen met het wakend oog Uwer goedertierenheid voor alle wrok, haat en afgunst; beschut hen in de onaantastbare vesting van Uw zorg en maak hen, veilig voor de pijlen van twijfel, de manifestaties van Uw heerlijke tekenen; verlicht hun gelaat met de schitterende stralen uit de dageraad van Uw goddelijke eenheid; verblijd hun hart met de vanuit Uw heilig Koninkrijk geopenbaarde verzen; sterk hun lendenen door Uw albeheersende kracht die voortkomt uit Uw rijk van heerlijkheid. Gij zijt de Almilddadige, de Beschermer, de Almachtige, de Genadige.

‘Abdu’l-Bahá

Genezing

Uw Naam is mijn genezing, o mijn God, en het U gedenken is mijn medicijn. U nabij te zijn is mijn hoop, en liefde voor U is mijn metgezel. Uw erbarmen met mij is mijn genezing en mijn steun in deze wereld en in de wereld die komen gaat. Gij zijt waarlijk de Almilddadige, de Alwetende, de Alwijze.

Bahá’u’lláh

Hulp

O Gij, Wiens gelaat het voorwerp is van mijn aanbidding, Wiens schoonheid mijn heiligdom, Wiens woning mijn doel, Wiens lof mijn hoop, Wiens voorzienigheid mijn metgezel, Wiens liefde de reden van mijn bestaan, Wiens noemen mijn troost, Wiens nabijheid mijn verlangen, Wiens tegenwoordigheid mijn dierbaarste wens en hoogste streven is, ik smeek U mij niet te onthouden hetgeen Gij voor de uitverkorenen onder Uw dienaren hebt bestemd. Verleen mij dan het goede van deze wereld en van de volgende. Gij zijt waarlijk de Koning van alle mensen. Er is geen God dan Gij, de Immervergevende, de Grootmoedigste.

Bahá’u’lláh

Vergeving

Ik smeek U, o mijn Heer, mij te vergeven voor ieder noemen buiten het noemen van U, voor alle lof buiten de lof aan U, voor ieder genot buiten het genot U nabij te zijn, voor ieder genoegen buiten het genoegen van omgang met U, voor alle vreugde buiten de vreugde van Uw liefde en welbehagen, en voor alle dingen die mij eigen zijn doch geen verband houden met U, o Gij die de Heer der heren zijt, Degeen die de middelen verschaft en de deuren ontsluit.

De Báb

Overledenen

Vergun, o mijn Heer, dat zij die naar U zijn opgestegen zich naar Hem die de verhevenste Metgezel is mogen begeven, en onder de schaduw van de tabernakel van Uw majesteit en het heiligdom van Uw heerlijkheid mogen verblijven. Besprenkel hen, o mijn Heer, uit de oceaan van Uw vergeving met hetgeen hen waardig zal maken om zolang Uw oppermacht voortduurt in Uw verhevenste Koninkrijk en Uw allerhoogste gebied te verblijven. Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen.

Bahá’u’lláh

Ochtend

Ik ben deze morgen opgestaan door Uw genade, o mijn God, en vol vertrouwen op U heb ik mijn woning verlaten, en mij geheel aan Uw zorg toevertrouwd. Zend dan Uwerzijds een zegening vanuit de hemel van Uw barmhartigheid tot mij neer en laat mij veilig terugkeren, zoals Gij mij ook onder Uw bescherming liet vertrekken, met mijn gedachten standvastig op U gericht. Er is geen ander God dan Gij, de Ene, de Onvergelijkelijke, de Alwetende, de Alwijze.

Bahá’u’lláh

Gebeden

Bahá’ís keren zich tijdens hun gebeden tot de rustplaats van Bahá’u’lláh.

 

Bahá’í-gebeden; Een keuze uit de gebeden geopenbaard door Bahá’u’lláh, de Báb en ‘Abdu’l-Bahá. - Den Haag, 2017

Bekijk naast Bahá’í Gebeden ook: Meditatie en God

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie