DE BAB — HERAUT VAN HET BAHA'I-GELOOF

De Dag, u beloofd in de Geschriften, is nu aangebroken.

Bahá’u’lláh

 

Centrale Figuren

Huis van de Báb in Shiraz

Halverwege de 19e eeuw — een van de meest turbulente periodes in de wereldgeschiedenis — verklaarde een jonge koopman dat Hij de drager was van een boodschap die bestemd was om het leven van de mensheid te veranderen. Terwijl Zijn land, Iran, in moreel verval verkeerde, veroorzaakte Zijn boodschap enthousiasme en hoop in alle segmenten van de samenleving en trok Hij al snel duizenden volgelingen. Hij nam de naam ‘Báb’ aan, wat in het Arabisch ‘Poort’ betekent.

Met Zijn oproep voor geestelijke en morele hervorming, en Zijn aandacht voor het verbeteren van de positie van vrouwen en het lot van de armen, was de Báb’s visie revolutionair. Tegelijkertijd stichtte Hij een aparte onafhankelijke religie en inspireerde Hij Zijn volgelingen om hun leven te veranderen en heroïsche daden te verrichten. De Báb verkondigde dat de mensheid aan de drempel stond van een nieuw tijdperk. Zijn missie, die slechts zes jaar zou duren, was het voorbereiden van de komst van een Manifestatie van God Die, zoals wordt beloofd in alle godsdiensten van de wereld, het tijdperk zou inluiden van vrede en rechtvaardigheid: Bahá’u’lláh

Lees ook: William Cormick ontmoet de Báb

BAHA'U'LLAH — DE GODDELIJKE LERAAR

Geen mens die Ons zoekt, zullen Wij ooit teleurstellen.

Bahá’u’lláh

 

Centrale Figuren

Hoofddeksel van Bahá’u’lláh

In de loop van de geschiedenis waren de grote religies de voornaamste stuwende kracht achter de beschaving van het menselijk karakter en ontstaken zij bij hun volgelingen het vuur van zelfdiscipline, toewijding en heldenmoed. Veel van de morele principes van religie zijn vertaald naar structuren en gedragspatronen die dienst hebben gedaan tot de verheffing van menselijke relaties en de bevordering van het collectieve leven van de mensheid.

Steeds als er een Manifestatie van God verschijnt, komt er in de wereld een vollere maat van bezieling vrij voor de volgende fase in de bewustwording en vooruitgang van de mensheid. Een menselijk wezen — in elk uiterlijk opzicht heel gewoon — wordt opgeroepen om een spreekbuis voor God te zijn. Men kan daarbij denken aan de brandende braamstruik die voor Mozes staat, aan de bodhi-boom waaronder de Boeddha verlichting vindt, aan de Heilige Geest die in de gedaante van een duif neerdaalt op Jezus, of aan de aartsengel Gabriël die aan Mohammed verschijnt.

In het midden van de negentiende eeuw werd Baha’u’llah door God opgeroepen om een nieuwe Openbaring aan de mensheid te brengen. Veertig jaar lang vloeiden er talloze teksten, brieven en boeken uit Zijn pen. In Zijn Geschriften zette Hij een raamwerk uiteen voor de ontwikkeling van een wereldomspannende beschaving die zowel de geestelijke als de materiële dimensies van het menselijk leven omvat.

Lees ook: Edward Browne ontmoet Bahá’u’lláh

'ABDU'L-BAHA — HET VOLMAAKTE VOORBEELD

Laten uw daden een gids zijn voor de gehele mensheid.

Bahá’u’lláh

 

Centrale Figuren

‘Abdu’l-Bahá in Parijs 1913

In de beginjaren van de twintigste eeuw was ‘Abdu’l-Bahá — de oudste zoon van Bahá’u’lláh — de voornaamste vertolker van het Bahá’í-geloof, bekend als voorvechter van sociale rechtvaardigheid en ambassadeur voor internationale vrede.

Om eenheid als fundamenteel principe van Zijn leringen hoog te houden, vestigde Bahá’u’lláh de noodzakelijke waarborg tegen de opsplitsing van zijn religie in sekten, zoals dat bij eerdere openbaringen na het heengaan van hun Grondleggers was gebeurd.

In Zijn geschriften gaf Hij allen de instructie om zich na Zijn heengaan tot Zijn oudste zoon, ‘Abdu’l-Bahá, te keren, niet alleen als de geautoriseerde uitlegger van de Bahá’í-geschriften, maar ook als het Volmaakte Voorbeeld van de geest van Zijn Geloof en leringen.

De buitengewone karaktereigenschappen van ‘Abdu’l-Bahá, evenals Zijn kennis en Zijn humanitaire dienstbaarheid, waren een levend voorbeeld voor de toepassing van Baha’u’llah’s leringen in de praktijk, en voor het verschaffen van aanzien aan een zich snel over de wereld verspreidende gemeenschap.

‘Abdu’l-Bahá wijdde Zijn leven en werk aan de bevordering van het Geloof van Zijn Vader en aan het uitdragen van de idealen van vrede en eenheid. Hij moedigde de oprichting van lokale bahá’í-instellingen aan en gaf richting aan ontluikende educatieve en maatschappelijke initiatieven. Na Zijn vrijlating uit levenslange gevangenschap, begon ‘Abdu’l-Bahá aan een reeks reizen die Hem naar Egypte, Europa en Noord-Amerika brachten. Zijn hele leven lang presenteerde Hij met briljante eenvoud Bahá’u’lláh’s leer voor de geestelijke en sociale vernieuwing van de samenleving.

Lees ook: Jo Goudsmit ontmoet ‘Abdu’l-Bahá

SHOGHI EFFENDI — DE BEHOEDER

Wees niet bedroefd als u het helemaal alleen moet doen.

Bahá’u’lláh

 

Centrale Figuren

Ornament op de rustplaats van de Behoeder

Om te garanderen dat Zijn Openbaring het doel van het scheppen van een verenigde wereld zou bereiken en om de eenheid van de Bahá’í-gemeenschap te waarborgen, stelde Bahá’u’lláh Zijn oudste zoon, ‘Abdu’l-Bahá, aan als het Middelpunt van Zijn Verbond, en beschikte Hij de oprichting van het Universele Huis van Gerechtigheid. Op Zijn beurt legde ‘Abdu’l-Bahá de grondbeginselen vast voor het functioneren van het Universele Huis van Gerechtigheid en verklaarde Hij dat na Zijn overlijden de bahá’ís zich moesten richten tot Zijn oudste kleinzoon, Shoghi Effendi, die Hij benoemde tot Behoeder van het Bahá’í-geloof.

Zowel het Universele Huis van Gerechtigheid als de Behoeder kregen de taak om de principes toe te passen, de wetten uit te dragen, de instellingen te beschermen en om het Bahá’í-geloof aan te passen aan de vereisten van een immer voortschrijdende samenleving.

36 jaar lang bevorderde Shoghi Effendi, systematisch en met vooruitziende blik, wijsheid en toewijding, de ontwikkeling van de internationale Bahá’í-gemeenschap, verdiepte hij haar inzicht en versterkte hij haar eenheid naarmate zij groeide om de diversiteit van de gehele mensheid te weerspiegelen.

Onder Shoghi Effendi’s leiding ontplooide het door Bahá’u’lláh ontworpen unieke systeem voor het regelen van de aangelegenheden van de gemeenschap zich snel over de gehele wereld. Hij vertaalde de Bahá’í-geschriften naar het Engels, ontwikkelde het geestelijke en bestuurlijke centrum van het Geloof in het Heilige Land, en bood in de duizenden brieven die hij schreef, gedegen inzicht in de geestelijke dimensie van beschaving en de dynamiek van maatschappelijke verandering; daarmee een ontzagwekkende visie ontvouwend op de toekomst waarnaar de mensheid zich beweegt.

Lees ook: Amelia Collins over Shoghi Effendi

HET UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID

Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid.

Bahá’u’lláh

 

Centrale Figuren

Het Universele Huis van Gerechtigheid

Het Universele Huis van Gerechtigheid is de internationale bestuursraad van het Bahá’í-geloof. Bahá’u’lláh beschikte de creatie van deze instelling in Zijn Kitáb-i-Aqdas (Heiligste Boek).

Het Universele Huis van Gerechtigheid is een uit negen leden bestaande raad die om de vijf jaar wordt gekozen door alle leden van alle nationale Bahá’í-raden. Bahá’u’lláh verleende goddelijk gezag aan het Universele Huis van Gerechtigheid om een positieve invloed uit te oefenen op het welzijn van de mensheid, om onderwijs, vrede en mondiale voorspoed te bevorderen, en de eer van de mensheid en de positie van religie te waarborgen. Het heeft de opdracht om de Bahá’í-leringen toe te passen op de vereisten van een zich steeds ontwikkelende samenleving en is dan ook gemachtigd wetten te maken voor zaken die niet expliciet genoemd worden in de Heilige Teksten van het Geloof.

Vanaf haar eerste verkiezing in 1963 heeft het Universele Huis van Gerechtigheid de Bahá’í-wereldgemeenschap geleid in de ontwikkeling van haar vermogen om bij te dragen aan de bouw van een bloeiende wereldwijde beschaving. De leiding van het Universele Huis van Gerechtigheid verzekert de eenheid van denken en doen binnen de Bahá’í-gemeenschap terwijl die leert om Bahá’u’lláh’s visie op wereldvrede te vertalen naar de praktijk.

 

Bron — bahai.orgBahá’u’lláh and His Covenant (2018)

Bekijk naast Centrale Figuren ook: Progressieve Openbaring en Enkele Bahá’í Principes

Ga terug naar: Geschiedenis in vogelvlucht of Bahá’í visie